Adatkezelési szabályzat

Üdvözöljük ügyfelünkként!

Ön akként került velünk kapcsolatba, hogy a SomeDeal Kft. (székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 8. fszt.;),  Immobilie Best Kft. (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.), Szitu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Nádasdy utca 10. 5. em. 505.), Credit Consilium Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Kondor Béla utca 28. B. lház. II. em. 14.), Ingatlan-Galéria Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna u. 109. 4. em. 9.), KIPEX Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 52.) (a továbbiakban e cégek valamelyike külön vagy azok együttesen: Értékesítő vagy Értékesítők), mint ingatlanközvetítéssel foglalkozó gazdasági társaságok valamelyikével kapcsolatba lépett a Metrodom Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/C fszt. CÜ3.) és az ahhoz kapcsolódó, egyes ingatlanokat eladóként ténylegesen vásárlásra kínáló projektcégek (a továbbiakban együttesen: Metrodom) által, a metrodom.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) közzétett ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakat az Ön által megkeresett Értékesítő, illetve az értékesítési folyamat lebonyolításában közreműködő MTDM Management Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/C. fszt. CÜ3.), mint közös adatkezelők (továbbiakban együttesen: Adatkezelők) magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy adatkezelésük megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Az Értékesítő, mint adatkezelő rögzíti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely a Metrodom üzleti tevékenysége, ingatlanjainak értékesítése kapcsán ingatlanközvetítőként jár el. Az MTDM Kft., mint adatkezelő rögzíti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely a Metrodom által megvásárlásra kínált ingatlanok tekintetében megkötésre kerülő vagy már megkötött adásvételi szerződések (a továbbiakban: Szerződés) tekintetében vevői kapcsolattartóként működik közre, valamint külön jogviszony alapján a Metrodom adatfeldolgozójaként.

Az Ön és az Adatkezelők közötti kapcsolat akkor jön létre, amikor Ön – egyes, jelen Szabályzatban feltüntetett személyes adatainak megadásával – a Szerződés megkötése iránti érdeklődését, igényét először jelzi. A Szerződés megkötése iránti lépések során Ön a jelen Szabályzat megismerése nyomán, annak elfogadásával megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

Ön a személyes adatainak kezeléséhez tehát jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul, melynek tényét Ön külön nyilatkozatban aláírásával igazolja. A Szabályzat elfogadásakor, illetve azt követően szükséges, hogy Ön bizonyos személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa. Az adatkezelés folyamatát, jogalapját jelen szabályzat foglalja magában a szerződéskötési lépésenként azzal, hogy bizonyos személyes adatait már jelen Szabályzat elfogadását megelőzően, a Szerződés megkötése iránti lépések érdekében, kérésére kezelni jogosultak az Adatkezelők.

A Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat, egyéb jogokat és kötelezettségeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az info@metrodom.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

 

Fogalom-meghatározás

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1. Applikáció: Az Adatkezelők által, kizárólag személyes megkeresésre (rendezvény, megjelenés, személyes konzultáció esetére) elérhetővé tett Metrodom Sales 3D nevű alkalmazás, amelyen keresztül az Érintettnek lehetősége van az általa kiválasztott ingatlan alaprajzát, modelljét 3D-s, virtuális módon is megtekinteni.

2. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

4. Áfatv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5. Érintett: minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki az Adatkezelőkkel a fentiek szerint üzleti kapcsolatba lép, melynek során jelen Szabályzat szerinti személyes adatait megadja.

6. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.metrodom.hu honlap.

7. Adatkezelők: az Érintett által megadott adatokat az Adatkezelők kezelik, azaz kizárólag ezen, alább megjelölt jogi személyek hozhatják meg és hajthatják végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Ezen felül az Adatkezelők a Metrodom, mint a címzett adatfeldolgozóiként is eljárnak.

Az Adatkezelők a jelen Szabályzatban foglalt felelősségi rendszer szerint közös adatkezelőknek minősülnek. Az Adatkezelők – tekintettel arra, hogy ingatlan tulajdonjoga átruházásának közvetítésére irányuló tevékenységet végeznek – a Pmt. hatálya alá tartoznak.

 

Az Adatkezelők adatai:

A) Egyrészről az Értékesítő tekintetében az alábbi adatkezelők egyike:

amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Nyárondi Viktor:
SomeDeal Kft.
Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 8. fszt.
Cégjegyzékszám: 01-09-186613
Adószám: 24865511-2-41
E-mail: nyarondi.viktor@metrodom.hu
Telefonszám: 06-70-603-7888

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Lipták Szilvia:
Immobilie Best Kft.
Székhely és levelezési cím: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-204455
Adószám: 25180013-2-43
E-mail: liptak.szilvia@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-685-2200

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Sziráki Barbara:
Szitu Kft.
Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Nádasdy utca 10. 5. em. 505.
Cégjegyzékszám: 01-09-278228
Adószám: 12694004-2-43
E-mail: sziraki.barbara@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-575-1400

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Kaiser Tibor:
Credit Consilium Kft.
Székhely és levelezési cím: 2000 Szentendre, Kondor Béla utca 28. B. lház. II. em. 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-208214
Adószám: 25319958-2-41
E-mail: kaiser.tibor@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-753-2440

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Tukovits Zsuzsa:
Ingatlan-Galéria Kft.
Székhely és levelezési cím: 1149 Budapest, Róna u. 109. 4. em. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-734387
Adószám: 13422840-2-42
E-mail: tukovits.zsuzsa@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-411-0036

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Konrád Sándor:
Bent Ray Marketing és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Székhely és levelezési cím: 1138 Budapest, Meder utca 8. B épület 5. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-194774
Adószám: 14173769-2-41
E-mail: konrad.sandor@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-942-0864

vagy
amennyiben az Ön ingatlanközvetítője Plagány Zoltán:
KIPEX Kft.
Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 52.
Cégjegyzékszám: 01-09-936805
Adószám: 22635277-2-41
E-mail: plagány.zoltan@metrodom.hu
Telefonszám: 06-30-183-2354

B) Másrészről:

MTDM Kft.
Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/C Cü3.
Cégjegyzékszám: 01-09-957503 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 23196627-2-43
E-mail: info@metrodom.hu
Telefonszám: 06-1-919-3333

8. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

9. Inytv.: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény.

10. Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

11. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

12. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

13. Személyes adat: az Érintett által megadott személyes adat. Személyes adatnak olyan adat minősül, amely az Érintettel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. Az Érintett és az Adatkezelők közötti kapcsolatfelvétel során kért adatok személyes adatnak minősülnek.

14. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

15. Címzett: Jelen Adatkezelési Szabályzat „Adattovábbítás” című fejezetében foglalt azon harmadik személyek, akik számára az Adatkezelők Személyes adatot továbbítanak.

16. Üzlethelyiség: Az Adatkezelő bármely, az ügyfélforgalom számára, személyes megkeresés céljából nyitva álló irodája.

17. Szerződés: A Metrodom által értékesítésre kínált ingatlanokra vonatkozóan az Érintett és a Metrodom körébe tartozó valamely projektcég között létrejött adásvételi szerződés (ideértve az adásvételi előszerződést is).

 

Közös adatkezelés

18. Az Adatkezelők együttes adatkezelőknek minősülnek tekintettel arra, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célokat és módokat együttesen, közös – jelen Szabályzatban, valamint a közöttük létrejött külön megállapodásban részletezett – felelősség mellett határozzák meg. Az Adatkezelők együttműködésének, illetve közös adatkezelésének célja az Érintett által megkötni kívánt Szerződés előkészítő folyamatainak lebonyolítása.

19. Az Adatkezelők a közöttük, mint közös adatkezelők között létrejött külön megállapodásban rögzítik a jelen Szabályzatból következő jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos felelősségük megoszlását. E megállapodás lényegét jelen fejezet foglalja össze, melyről való tájékoztatást az Adatkezelők az Érintett javára biztosították. Az Érintett jelen Szabályzat elfogadásával elismeri és nyugtázza, hogy az Adatkezelők közötti, jelen pontban foglalt külön megállapodás tartalmát az Adatkezelők ismertették számára.

20. Az Érintett az Adatkezelők bármelyikével szemben gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatosan jogszabály, vagy e Szabályzat alapján fennálló jogait, illetve az Adatkezelők bármelyike jogosult a jelen Szabályzatban foglalt jogok gyakorlására. Mindezek alól kivételt képez, amennyiben valamely jog vagy kötelezettség jelen Szabályzat tartalma szerint kifejezetten csak valamely adatkezelőre vonatkozóan áll fenn.

21. Az Adatkezelők rögzítik, hogy a jelen Szabályzatból következő jogaiknak gyakorlására, valamint kötelezettségeiknek teljesítésére egyetemlegesen jogosultak, illetve kötelesek, kivéve ahol és amennyiben jelen Szabályzat ettől eltérően rendelkezik.

 

A szerződéskötés folyamata

22. Az Adatkezelők célja, hogy jelen fejezetben összefoglalja a szerződéskötési folyamat egyes lépéseit, mely lépések tekintetében eltérnek az adatkezelési jogalapok az alábbiak szerint.

a) A szerződéskötési folyamat kizárólag az Érintett megkeresése alapján indul meg. E megkeresés telefonon, e-mailben vagy a Honlapon elérhető „Érdeklődöm” linken való bejelentkezés alapján történhet, melynek során az Adatkezelők válaszukban felhívják az Érintett figyelmét arra, hogy – mivel az Érintett a Szerződés megkötése iránti lépések érdekében maga kezdeményezte, kérte a kapcsolatfelvételt az Adatkezelőkkel – a megkeresés során bizonyos személyes adatai (név, e-mail, telefonszám) rögzítésre kerülnek pusztán az adatbázisban történő elérhetőség érdekében.

A szerződéskötés folyamatának első lépéseként értékelhető az

b) A szerződéskötési folyamat második lépéseként – amennyiben azt az Érintett kérte – az Adatkezelők a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszik a kapcsolatot további egyeztetés érdekében az Érintettel.

c) A Szerződés megkötését megelőzően az Adatkezelők külön formanyomtatványon bekérik az Érintettek jelen Szabályzatban foglalt személyes adatait a Szerződés megkötése céljából, illetve a Pmt. 6. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében, az üzleti kapcsolat létrejöttére tekintettel.

23. Az Adatkezelők rögzítik, hogy a fenti folyamat a-b) pontjaiban rögzített lépések során már bizonyos személyes adatokat (név, e-mail, telefonszám) kezelnek az Érintettel kapcsolatban, mely adatkezelés jogalapja az Érintett kérése, mely a Szerződés megkötését megelőzően, az ahhoz szükséges lépések megtétele érdekében történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

24. Az Adatkezelők már a fenti szerződéskötési folyamatot megelőzően lehetőséget biztosítanak az Érintett számára ahhoz, hogy jelen Szabályzatot megismerje. Ennek teljesítése érdekében az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szabályzat mindenkor hatályos változatát a Honlapon közzéteszik.

 

Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelők az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesítenek.

25. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelők az adatkezelési célok tekintetében az Érintettől közvetlenül veszik fel és kezelik a személyes adatokat. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelők a Szabályzat hatályos (valamint korábbi) szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé (PDF-formátumban letölthetővé) teszik a Honlapon, valamint Üzlethelyiségében személyes megtekintésre. Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezelik, adatkezelési tevékenységük során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően járnak el.

26. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelők a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelhetik. Ha ezektől eltérő célra kívánják az Adatkezelők kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelők erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatják (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelők jelen szabályzatban tájékoztatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezelik. Mindezen előírásokat az Adatkezelők magukra nézve kötelezőként alkalmazzák.

27. Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítják az Adatkezelők, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelők az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.

Az Adatkezelők a Pmt. 7. § rendelkezése alapján rögzített személyes adatokat minden esetben, a Pmt. 56 § (1) bek. alapján az Érintett és az Adatkezelő között létrejövő, Pmt. 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig kötelesek megőrizni. Minden más, a Pmt. 7. § rendelkezésének hatályán kívül eső, más célból történő adatkezeléssel érintett személyes adatot az Adatkezelők az alábbi, egyes adatkezelési céloknál differenciáltan megjelölt ideig kezelik.
a) Az Adatkezelők vonatkozásában üzleti kapcsolatnak minősül az Adatkezelők és az Érintett között az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás (nevezetesen a Pmt. 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenység) igénybevételére vonatkozó jogviszony.
b) Az Adatkezelők a Pmt. 28. § (1) bekezdése nyomán a személyes adatokat az állami adóhatóság, a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig kötelesek megőrizni (Pmt. 58. § (1) bek.).

A 8 éves adatmegőrzési időtartam hatósági megkeresés alapján történő meghosszabbítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az ott meghatározott adatra, okiratra folyamatban lévő vagy a jövőben megindításra kerülő hatósági eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Ezen hatósági eljárás jogerős lezárását vagy a megindítani tervezett eljárás meghiúsulását követően az Adatkezelők a személyes adatot a nyilvántartásából törölni kötelesek (Pmt. 58. § (2)-(3) bek.).

Amennyiben a „A szerződéskötés folyamata” fejezet szerinti szerződéskötési lépések során Szerződés nem jön létre az Érintett és az Adatkezelő között, úgy az Adatkezelő a már megadott személyes adatokat az első kapcsolatfelvételtől számított 2 évig kezeli.

28. Adattakarékosság: Az Adatkezelők célja, hogy az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan kizárólag a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek az egyes adatkezelési célokhoz az alábbiak szerint szükségesnek mutatkoznak. Az Adatkezelők a jelen szabályzatban foglaltak szerint járnak el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

29. Pontosság: Az Adatkezelők célja, hogy az adatkezelési célok tekintetében a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelők minden ésszerű intézkedést megtesznek. E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail címre küldött hírlevél tartalmáról az Érintett egyébként sem értesül, így az célját veszti. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével.

30. Adatvédelem elve: Az Adatkezelők kiemelten fontosként kezelik a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesznek minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, míg a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolják. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelők:

a) megakadályozzák a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
b) biztosítják, hogy az Adatkezelők adatállományában (azaz az egy nyilvántartásban) szereplő adatok egymással ne legyenek összekapcsolhatóak, és az Érintetthez rendelhetőek;
c) biztosítják, hogy az adatok helyreállítását egy esetleges adatvesztés esetén;

d) papíralapú rögzítés esetén az adatokat olyan ügyfélforgalomtól elzárt területen tárolják, ahol illetéktelen személyek azokhoz nem férhetnek hozzá.

 

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket, adatkezelési célokat, amelyek során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak kezelése. Az alábbi adatkezelési tevékenységek tekintetében – ahol eltérően nem rendelkezik a Szabályzat – az Adatkezelők együttesen, egyetemleges felelősség mellett, közös infrastruktúra kialakításával járnak el.

31. Szerződéskötési lépésekhez, valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó adatbázis: Az Érintett „A szerződéskötés folyamata” fejezetben található lépések szerint tudja a Szerződéskötés lépéseit kezdeményezni, illetve az ott feltüntetett folyamat szerint kerül sor a Szerződés megkötésére. Mindaddig, amíg a Szerződés nem jön létre az Érintett és az Adatkezelők között „A szerződéskötés folyamata” fejezetben foglalt a-b) pont szerinti szerződéskötési lépések tekintetében az Adatkezelők a következő személyes adatokat kezelik kapcsolattartási céllal: név, e-mail cím, telefonszám.

A jelen adatkezelés célja egyrészről az Érintettel való, szerződéskötési lépések tekintetében felmerülő kapcsolattartás, a kért ajánlatok megküldése, illetve a már ajánlatot kért Érintetteknek az általuk megkeresett Értékesítőhöz való kapcsolása érdekében az adatbázisban való rögzítés.

Az Adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti, az Érintett kérésére történő szerződéskötési lépések jelentik. Amennyiben a Szerződés az érintett személyes adatok megadásától számított 2 éven belül nem kerül megkötésre, úgy az Adatkezelő e személyes adatokat jelen adatkezelési célból nem kezeli tovább.

A fenti, Szerződés megkötését megelőző adatkezelés tekintetében az Adatkezelők együttesen járnak el.

Amennyiben a Szerződés létrejön az Érintett, mint vevő és a Metrodom, mint eladó között, úgy az Adatkezelők, mint a Metrodom adatfeldolgozói a Szerződés megkötéséhez – jogi kötelezettség vagy a Szerződés teljesítése jogalapján – megadásra szoruló személyes adatokat kezelik egyrészről a Szerződés előkészítése, másrészről a Szerződés megkötését követő teljes ügyvitel és adattárolási kötelezettség teljesítése érdekében. Az Adatkezelők tevékenysége folytán a Metrodom és az Érintett között létrejött adásvételi szerződések előkészítése, végrehajtása, illetve ahhoz kapcsolódóan utólagos ügyintézések (pl.: garanciális hibabejelentések) biztosítása érdekében az Adatkezelők adatbázis-építés céljából a szerződéskötési folyamat során az Érintett által megadott személyes adatokat kezelik.

A jelen adatkezelés jogalapját egyrészről a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéskötés jelenti, másrészről a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség tekintettel arra, hogy az Inytv. 32. § (1) bekezdése alapján a Szerződésnek, illetve az ingatlan-nyilvántartási kérelemnek tartalmaznia kell a következő személyes adatokat: az Érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakhely, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma/útlevél száma, személyi szám), ingatlan adatai (település neve, helyrajzi szám), állampolgárság.

A Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl esetlegesen, az Érintett által jelzett igények függvényében további személyes adatokat is kezelnek az Érintett kérésére az Adatkezelők, melyek a következők: bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím, törvényes képviselők neve, az esetlegesen megkötött Szerződésből eredő adatok, következtetések, munkahely, 1-3 éven belül eladott másik ingatlan adatai, e-mail cím, telefonszám, értesítési cím.

E személyes adatok kezelésének jogalapja a Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján.

Továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, jogi kötelezettség alapján kezelik Adatkezelők e körben az Érintett nevét és lakhelyét a Szerződéssel érintett ügylet keretében kiállítandó számla adattartalmát érintően, melyet az Áfa-tv. 169. § e) pontja írja elő.

Az ekként kezelt személyes adatok kezelésének időtartama az Szt. 169. § (1) és (2) bekezdésében kerül meghatározásra, melynek mértéke 8 év.

E fenti, Szerződéskötést követő adatkezelés tekintetében a Metrodom adatfeldolgozójaként az MTDM Management Kft. jár el.

32. Ügyfél-átvilágítás: Az adatkezelés célja a Pmt. (7. §) előírásaival összhangban az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése. Az Adatkezelők e körben az alábbi személyes adatokat jogszabályi kötelezettségük teljesítése érdekében, a Pmt. 6. § (1) bekezdése szerinti üzleti kapcsolat létesítésekor jogi kötelezettségként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, kötelező adatkezelés keretében kezelik.

a) A Pmt. 7. §-a alapján az Adatkezelők az alábbi személyes adatokat rögzítik:
i. természetes személy esetén: családi és utónév; születési név; születési hely és idő; anyja neve; lakcím (ennek hiányában tartózkodási helyét); állampolgárság; azonosító okmány típusa és száma; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási helye (Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont).

ii. jogi személy esetén: név; rövidített név; székhely; külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát; főtevékenységét; képviseletére jogosultak nevét és beosztását; kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait (Pmt. 7. § (2) bekezdés b) pont).

A Pmt. 7. § alapján rögzített, fentebb megjelölt adatokat az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségénél fogva az Érintett és a Metrodom között létrejött üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig kötelesek megőrizni.

33. Ügyfélkapcsolat: Az Adatkezelők célja az ügyfélkapcsolati célú adatkezelés körében, hogy köztük és az Érintett között a szerződéskötési folyamat folytán létrejött kapcsolatban, a Szerződés megkötését megelőző vagy azt követő, a Szerződés létrejöttéhez, előkészítéséhez, teljesítéséhez, valamint végrehajtásához szükséges adatbekérések, értesítések, ügyintézések, valamint az Adatkezelők vagy Címzettek és az Érintett közötti kapcsolattartások (így különösen műszaki egyeztetések, hitelügyintézések, hatóságok és közmű-szolgáltatók előtti ügyintézések) továbbá egyes jogszabályi kötelezettségek (így különösen jótállási kötelezettség) teljesítése biztosított legyen. 

Az ügyfélkapcsolat tekintetében kezelt személyes adatok köre: név; lakhely; értesítési cím; e-mail cím; telefonszám.

E fenti személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a Szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése jogalapján áll. Az adatkezelés időtartama az egyes szerződéses kötelezettségek érvényesítésének időtartamához kötött.

 

A szóban forgó adatkezelésre az Adatkezelők közösen jogosultak.

34. Applikáció: Az Érintettnek az Applikáció használatára az általa, szerződéskötési lépések céljából megkeresett Értékesítővel történő személyes egyeztetés során, az Értékesítő által kezelt elektronikus eszközön van lehetősége. Ennek keretében lehetősége nyílik arra, hogy virtuálisan áttekintse az általa kiválasztott ingatlan alaprajzát, helyiségeit. Amennyiben az Érintett kívánja, úgy e-mail elérhetőségének megadásával a megtekintett virtuális alaprajzot későbbi személyes megtekintésre kikérheti, ebben az esetben az Applikáció a megadott e-mail elérhetőségre közvetlenül küldi tovább a kiválasztott alaprajzot.

A jelen adatkezelési cél tekintetében kezelt személyes adat: e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződéskötés lépéseinek Érintett kérésére történő kezdeményezése.

A kezelt személyes adatok kizárólag a fenti célból, az Értékesítők által kerülnek kezelésre.

35. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: Az Érintett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi LXVIII. törvény 6. § rendelkezései szerint külön nyilatkozatával hozzájárulhat, hogy az Adatkezelők reklám célú elektronikus hírlevéllel, illetve a Szerződés megkötését követően katalógussal közvetlenül megkeressék. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólagosan azon Érintetteknek küldhet, akik e külön hozzájáruló nyilatkozatot megteszik. A külön hozzájáruló nyilatkozat megadására sor kerülhet személyesen az Üzlethelyiségben, vagy a Honlapon erre szolgáló ún. „checkbox” bepipálásával is.

A hírlevél, illetve a katalógus által történő megkereséssel az Adatkezelők célja, hogy az Érintettet a Metrodom szolgáltatásairól, új beruházásairól tájékoztassa, azokat népszerűsítse. A külön hozzájárulás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a marketing@metrodom.hu e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel, melyet követően az Adatkezelő nem jogosult további hírlevél küldésére. A hírlevél küldése, mint adatkezelési cél tekintetében megadható személyes adat: név; e-mail cím; postázási cím.

Az Érintett jelen adatkezelési célra vonatkozóan külön hozzájáruló nyilatkozatot tesz, ennek megfelelően ezen adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik és a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Ezen adatkezelési cél tekintetében az Adatkezelők közül kizárólag az Értékesítő jogosult adatkezelést végezni.

 

Adattovábbítás

36. Az Adatkezelők az alább megjelölt Személyes adatokat az Érintett jelen Szabályzat elfogadásával adott hozzájárulása alapján kizárólag a jelen fejezetben foglalt személyek számára, illetve terjedelemben továbbíthatják. Az adattovábbításokról az Adatkezelők nyilvántartást vezetnek.

37. Az Adatkezelők jogosultak Személyes adatot továbbítani a Metrodom fogalom körébe tartozó azon projektcég számára, mellyel az Érintett a Szerződés megkötését kívánja. Az adattovábbítás célja, hogy a Metrodom fogalmi körébe tartozó cég, mint Címzett hozzájuthasson azon személyes adatokhoz, amelyeket az Érintett és közte létrejövő Szerződésnek tartalmaznia kell.

Ezen személyes adatok köre a következő: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám, állampolgárság, személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; a Szerződés tekintetében szerződő félnek, illetve azok esetleges képviselőjének minősülő személyek közötti kapcsolat, az esetlegesen megkötött Szerződésből eredő adatok, következtetések, munkahely, 1-3 éven belül eladott másik ingatlan adatai.

38. Az Adatkezelők jogosultak továbbítani Személyes adatokat az Érintett által a szerződéskötési folyamatban, vételár finanszírozása érdekében kiválasztott hitelintézet javára azért, hogy a Szerződés Érintett által, banki, illetőleg más külső forrásból történő teljesítésének gördülékenysége biztosított legyen. E körbe értendő különösen a hitelügyintézéshez, Családok Otthonteremtési Kedvezményének igényléséhez, egyéb banki szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adattovábbításokat.

Az Adatkezelők a jelen bekezdésben foglalt adattovábbítás keretében a következő személyes adatokat továbbítják az érintett harmadik személy javára: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám; személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; az Érintett által kiválasztott ingatlan megjelölése.

39. Jogosultak továbbá az Adatkezelők továbbítani az Érintett jelen bekezdésben megjelölt személyes adatait azon harmadik személynek, amely a Szerződés alapján, az Érintett által megszerzett ingatlan társasházának közös képviseletére mindenkor jogosult.

Ezen adattovábbítás keretében az Adatkezelők lakónyilvántartást adnak át a közös képviseletet ellátó személynek, mely magában foglalja az Érintett következő személyes adatait: név; lakhely; a Szerződés alapján megszerzett ingatlan; e-mail elérhetőség, értesítési cím.

40. Az Adatkezelők jogosultak továbbítani a Szerződés előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogi teendők ellátása érdekében a Szerződéssel érintett ügyletben mindkét fél jogi képviseletét ellátó Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Irodának (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.) az Érintett következő személyes adatait: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám; személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; az Érintett által kiválasztott ingatlan megjelölése; a Szerződés tekintetében szerződő félnek, illetve azok esetleges képviselőjének minősülő személyek közötti kapcsolat, telefonszám.

41. Az Adatkezelők jogosultak az Érintett jelen bekezdésben foglalt személyes adatait azon, jelen Szabályzat 2. pontjában megjelölt Értékesítőknek továbbítani, akik az adott jogviszonyban nem minősülnek az Érintett tekintetében adatkezelőnek. Ezen adattovábbítás célja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Értékesítők betekintést nyerhessenek valamely megkötött Szerződés vonatkozásában értékesítőként eljárt adatkezelő ügyfeleire vonatkozó adatbázisba a közös nyilvántartás használata során.

A továbbított személyes adatok Szerződés létrejöttének hiányában: név, telefonszám, e-mail.

A továbbított személyes adatok Szerződés létrejöttét követően: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám, állampolgárság, személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; útlevél száma; értesítési cím; e-mail cím; az esetlegesen megkötött Szerződésből eredő adatok, következtetések, munkahely, 1-3 éven belül eladott másik ingatlan adatai

42. Az Adatkezelők jogosultak a jelen bekezdésben foglalt Személyes adatokat a Metrodom által értékesített ingatlanok építését, kivitelezését végző Metrodom Kivitelező Kft., valamint Metrodom Építő Kft., a műszaki konzultációt folytató COPM Kft. számára továbbítani a Szerződés végrehajtása, teljesítése érdekében, így az Érintettet, mint vevőt érintő műszaki konzultációk lebonyolítása, garanciális hibabejelentések intézése, pótmunkák teljesítése, illetve az Érintett jótállási jogának érvényesítése, továbbá az ingatlanok átadás-átvételi eljárásának lefolytatása érdekében

A továbbított Személyes adatok köre e körben: név; e-mail; telefonszám; postázási cím; bankszámlaszám; Szerződés alapján a Metrodomtól szerzett ingatlan címe.

43. Jelen fejezetben foglalt adattovábbításokra az Adatkezelők bármelyike jogosult.

 

Kamerahasználat az Üzlethelyiségekben

44. Az Adatkezelő az Üzlethelyiség, valamint az Érintettek személy- és vagyonvédelme érdekében az Üzlethelyiségben biztonsági kamerarendszerrel képfelvételt készít. A kamerás felvételrögzítést, mint adatkezelési célt az Adatkezelő, valamint az Érintettek személy- és vagyonvédelmi természetű jogos érdekei egyaránt indokolják. A kamerás megfigyelés alkalmazásának alapja tehát, hogy az Üzlethelyiségen belül található ingóságok, az Érintettek értékei, illetve az ingatlan vagyonvédelmi célú megfigyelése, továbbá az Üzlethelyiség területén lévő személyek biztonságának felügyelete biztosított legyen. E biztonsági célok teljesítése érdekében az Adatkezelő jól látható helyeken kihelyezett jelzéssel figyelmeztet mind az Üzlethelyiségbe történő belépéskor, mind az Üzlethelyiségben az egyes megfigyelt helyiségekben a kamera alkalmazására. A kamerák beállításai alapján felvétel kizárólag olyan személyről készül, akivel – az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele okán – az Adatkezelőnek releváns kapcsolata áll fenn (ajánlatot kérő, érdeklődő ügyfeleket is beleértve). A kihelyezett figyelemfelhívó jelzések alapján az Érintett számára előre kiszámítható, hogy milyen célból, mely területeken történik az adatrögzítés. Az Adatkezelő a jelen bekezdés szerinti adatkezelés tekintetében biztosítja a „jogérvényesítés és jogorvoslat” fejezetben, alább meghatározott jogokat és garanciákat az Érintett számára.

A kamerák felvételei a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) szerint megengedett határidőn keresztül kerül tárolásra, a felvételek tényleges további felhasználására kizárólag a személy- és vagyonbiztonságot fenyegető esemény felmerülése esetében, a hatósági, bírósági eljárásokhoz szükséges terjedelemben kerül sor. Más esetben az Szvtv.-ben meghatározott időtartamot követően a felvételek törlésre kerülnek. A rögzített képfelvételeket tehát az Szvtv.-ben foglalt ideig és kizárólag digitálisan tárolja az Adatkezelő, ezt követően pedig törli azokat. A felszerelt kamera látószöge mindenkor kizárólag a személy- és vagyonvédelem céljával összhangban álló területre irányulhat úgy, hogy az az emberi méltóságot nem sértheti. Az illemhelyeken kamera elhelyezésére nem kerül sor, valamint rejtett kamera elhelyezésére szintén nem kerül sor. Az Adatkezelő (törvényben meghatározott esetek kivételével) a felvételeket nem továbbítja harmadik személynek.

A fenti személy- és vagyonvédelmi érdekek alapján tehát a kamerás megfigyelés, mint adatkezelés jogalapját az Adatkezelő és az Érintett jogos érdekei adják [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. A kamerahasználattal kapcsolatos részletes adatkezelési szabályokat, garanciákat az Adatkezelő külön szabályzatban írja elő és tartatja be.

 

Technikai adatok (cookie) rögzítése a Honlapon

45. A Honlap használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű.

 

Adatvédelmi tisztségviselő

Az Adatkezelők az adatkezelési gyakorlatuk jogszabályszerűségének biztosítására közös adatvédelmi tisztségviselőként jelölik ki a Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Irodát (cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.; e-mail: iroda@szkiroda.hu; telefon: 06-1-878-0802), melyet az adatvédelmi tisztségviselő szolgáltatási szerződés alapján lát el.

Az adatvédelmi tisztségviselő feladatai különösen:

a) Az Adatkezelőket támogatja adatkezelési tevékenységük végzésében;
b) Kapcsolattartóként jár el az Adatkezelők és a felügyeleti hatóság között;
c) Szakmai tanácsot, tájékoztatást ad az érintettek jogait illetően.

 

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelőkkel szemben érvényesíthet. Az alább felsorolt, Adatkezelőket érintő kötelezettségek teljesítésére az Adatkezelők egyetemlegesen kötelesek, azaz az Érintett e jogokat bármely adatkezelővel szemben gyakorolhatja, kivéve amennyiben valamely adatkezelés tekintetében kizárólag valamely adatkezelő jár el.

46. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelők közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Adatkezelők erre a célra szolgáló e-mail címe: info@metrodom.hu; levelezési címe: 1095 Budapest, Mester utca 83/C Cü3. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelők által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) az adatkezelés céljai;
b) a kezelt személyes adatok;
c) az adattovábbítás címzettjei;
d) az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett által gyakorolható jogok;
f) a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;
g) az Adatkezelők által gyűjtött információk forrása, jogalapja.

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül kötelesek megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az Érintettet. Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátják. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelők ésszerű mértékű adminisztratív költséget számíthatnak fel.

a) Az Adatkezelők csak akkor vizsgálják és válaszolják meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről vagy más elérhetőségről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének, elérhetőségének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

b) Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

47. Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőket (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelők az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesítik. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelők automatikusan helyesbítik.

48. Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték az Adatkezelők;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelők a fenti esetkörök fennállása esetén sem kötelesek törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

49. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

50. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.

a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelők előzetesen értesítik e tényről.

51. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadják számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályoznák az Adatkezelők. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

52. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

53. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az  – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

54. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelők az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoznak, kötelesek azt megtéríteni (kártérítés);

b) az Érintett személyiségi jogát megsértik, az Érintett az Adatkezelőktől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelők mentesülnek az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Vegyes rendelkezések

55. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

56. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsák.

57. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

58. A Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a http://metrodom.hu/adatvedelem cím alatt.