Adatvédelmi tájékoztató

Preambulum

 
1. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) foglaltakat a Metrodom Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/C Cü3.), illetve a Metrodom Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok (a továbbiakban: Metrodom) és a metrodom.hu weboldalt (továbbiakban: Honlap) üzemeltető Management 4 You Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2/B.; cégjegyzékszám: 01-09-995788; adószám: 24210997-2-43;) magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos vonatkozó jogszabályokban:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.),
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
foglaltaknak.
 
A Metrodom adatkezelésének alapelvei
 
2. A Metrodom kijelenti, hogy adatkezelése során teljes körűen tiszteletben tartja a részére adatot szolgáltató valamennyi személynek a személyes információi feletti önrendelkezési jogát, és felelősséget vállal az adatkezelés jogszerűségéért, az azt biztosító adatvédelmi szabályok érvényre juttatásával.
 
3. A Metrodom a kezelésére bízott adatokat kizárólag a részére adatot szolgáltató személy által adott felhatalmazás keretein belül, az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
 
4. A fentieknek megfelelően a Metrodom kizárólag az adatszolgáltató személy által megjelölt célra, az általa megjelölt mértékben és ideig jogosult az adatok kezelésére, az adatszolgáltató ellenkező kikötése hiányában nem jogosult azokat marketing tevékenysége során felhasználni, kéretlen e-mail vagy levél küldésére felhasználni, sem azokat harmadik személy részére átadni, továbbítani.
 
Az adatok kezelésének célhoz kötöttsége
 
5. A Metrodom részére megadott adatok kezelése az adatot szolgáltató személyek önkéntes hozzájárulásán alapul. A Metrodom az adatkezelés célját, a kezelt adatok körét és az adatkezelésnek a cél eléréséhez szükséges mértékét és időtartamát az alábbiak szerint határozza meg:
 
a) A Honlap látogatóinak adatai
 
6. A honlap látogatása során a szolgáltató a működés biztonságának fenntartása és az esetleges visszaélések elhárítása érdekében – az Eker. 13/A. (3) bekezdése alapján - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat (pl. a látogatás időpontja, IP cím, a látogató internet-böngészőjével kapcsolatos adatok), amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, a szükséges mértékben és ideig.
 
b) A Metrodom katalógusainak megrendelése
 
7. A Metrodom katalógusainak megrendelése esetén a megrendelő nevét és címét a Metrodom csak egy alkalommal, a katalógus postázásának céljára használja. A katalógus postázását követően a személyes adatokat a Metrodom törli.
 
c) A Metrodom hírlevele
 
8. A Metrodom nem küld ki senkinek központi hírlevelet, vagy más kéretlen e-mailt. Ingatlan-tanácsadóinknál regisztrált ügyfeleink esetenként kaphatnak értesítést akciókról vagy új projekt indításról. Amennyiben a jövőben nem kívánnak ilyen értesítéseket kapni, kérésükre e-mail címüket ingatlan-tanácsadóink törlik az adatbázisból.
 
d) A Metrodom Facebook-nyereményjátéka
 
9. A Metrodom a fecebook.com oldalon szervezett nyereményjátékon résztvevők önként megadott adatait, a nyereményjátékban közzétett szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
 
e) A garanciális hibabejelentés
 
10. A Honlapon lehetővé tett garanciális hibabejelentés során a bejelentő hozzájárul ahhoz, hogy a Metrodom az önkéntesen megadott elérhetőségeket és adatokat a szavatossági igények teljesítése tekintetében eljáró garanciális építésvezető vagy a vele szerződött alvállalkozó felé továbbítsa, illetve a kivitelező cég munkatársa részére, minőségbiztosítási célból. A Metrodom a továbbítást követően a megadott személyes adatokat törli.
 
f) Kapcsolattartás
 
11. A Metrodom részére – a személyes e-mail címekre, valamint minden, metrodom.hu kiterjesztésű e-mail címre küldött elektronikus levelek tekintetében a Metrodom fenntartja a jogot, hogy azokat – az e-mail címzettjétől függetlenül – a levél tartalma szerint az ügyben illetékes munkatársához továbbítsa válaszadásra. A Metrodom az ügyintézésen túl a címet vagy az ügyfél egyéb adatait más módon nem jogosult felhasználni.
 
g) Egyéb adatkezelés
 
12. A Metrodom a jelen szabályzatban esetlegesen nem említett adatkezelésről annak felmerülése esetén ad tájékoztatást. 
 
13. Állami vagy önkormányzati, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Metrodomot. Amennyiben a megkereső hatóság a megkeresés célját és a kért adatok körét megjelölte, a Metrodom kizárólag olyan mértékben adja ki az érintett személyes adatait, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
A személyes adatok tárolásának helye, módja, az adatok biztonsága
 
14. A Metrodom informatikai rendszerének fenntartásáról és az általa kezelt adatok megfelelő szintű védelméről megbízási szerződés alapján a ProVision Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Országbíró utca 48.; cégjegyzékszám: 01-09-904510; adószám: 14453834-2-41; képviseli: Getti Balázs) gondoskodik. Az informatikai rendszer és a tárolt adatok biztonságát fenyegető veszélyek elhárítása érdekében a Metrodom minden elvárható óvintézkedést megtesz. A Metrodom informatikai rendszere és adatmegőrzési tárhelyei a Metrodom fentiekben megjelölt címén, és a ProVision Hungary Kft. szerver hotelében, valamint a Google Inc. által nyújtott szolgáltatásokban (gmail, google drive) találhatók.
 
Jogorvoslati lehetőségek
 
15. Az adatszolgáltató bármikor jogosult információt kérni a Metrodomtól személyes adatai kezelését illetően, illetve kérheti azok helyesbítését vagy törlését.
 
16. Az érintett kérelmére a Metrodom tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett adatait.
 
17. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 
18. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az nem felel meg az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak, ha úgy ítéli meg, hogy a Metrodom adatkezelése kizárólag a Metrodom vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, illetőleg a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
19. A Metrodom — az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével — a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 munkanap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Metrodom köteles az adatkezelést — beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is — megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Metrodomnak a jelen pont alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen — annak közlésétől számított 30 napon belül — az illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
20. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
Vegyes rendelkezések
 
21. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez, illetve az ügyben illetékes munkatárs részére történő továbbításához való hozzájárulását a Metrodom – az érintett ellenkező tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig – vélelmezi.
 
22. A Metrodom fenntartja annak jogát, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételeket megváltoztassa, azonban az esetleges változtatásokat köteles honlapján, legalább azok hatályba lépését megelőző 8 nappal közzétenni.
 
Budapest, 2016. január 1.
 
Metrodom Kft.
B303

Adatvédelmi elvek

Ahogy a legtöbb ember, mi se szeretjük a spameket, kéretlen hírleveleket, a "tele-sales" néven futó telefonos zaklatást, a postaládánkat eltömítő nyomtatott szemetet.

Éppen ezért adatvédelmi szabályzatunk célja nem az, hogy biztosítsuk magunknak a jogot a fentiek elkövetéséhez, hanem éppen ellenkezőleg, annak deklarálása, hogy mi ezeket soha nem fogjuk megtenni, és semmilyen módon nem élünk vissza az Ön adataival!

Ha az oldalunkon lévő Adatvédelmi tájékoztatóban írtakat elolvasva mégis úgy érezné, hogy az nem korrekt, vagy túl megengedő, kérjük,  hogy jelezze felénk a marketing@metrodom.hu e-mail címen!