Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakat a Metrodom Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/C Cü3.), illetve a Metrodom Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok (a továbbiakban együttesen: Metrodom) magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy adatkezelésük megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

A Metrodommal történő szerződéskötését megelőzően, illetve a megkötött szerződések teljesítése során, továbbá egyes kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait.

A Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az info@metrodom.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

 

Fogalom-meghatározás

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1. Érintett: minden olyan természetes személy, aki a Metrodommal bármilyen módon, közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba lép (így különösen, de nem kizárólagosan: érdeklődését, észrevételét fejezi ki a Metrodom bármelyik termékével, szolgáltatásával kapcsolatban, ajánlatot kér vagy ajánlatot ad, stb.), irányába szerződéskötési szándékát jelzi, illetve vele szerződést köt.

2. Adatkezelő: az Érintett által megadott adatokat a Metrodom kezeli, azaz kizárólag e jogi személy hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai:
a) Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/C Cü3.
b) Cégjegyzékszám: 01-09-987186 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
c) Adószám: 24210997-2-43
d) E-mail: marketing@metrodom.hu
e) Telefonszám: (+36 1) 919-3333

3. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. Adatfeldolgozási tevékenységet jelenleg csak az Adatkezelő végez.

4. Adatkezelési nyilvántartási szám: Az adatkezelés (az Info-tv. által előírt esetekben) csak a Hatóságnál kérelmezett és megadott azonosítószámok birtokában folytatható, amely az adatkezelés azonosítására szolgál. Az adatkezelési nyilvántartási számokat az Adatkezelő minden esetben feltünteti az adatok továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az Érintettnek való kiadásakor is.

5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

6. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

7. Info-tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

8. Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény.

9. Személyes adat: az Érintett által megadott személyes adat. Személyes adatnak olyan adat minősül, amely az Érintettel kapcsolatba hozható: az előzetes adatbekérés, valamint a Szerződéskötés során megadható személyes adatok mindegyike ilyen személyes adatnak minősül (lásd az ’Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata’ című fejezetet).

10. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Weboldal látogatójának számítógépén hozhat létre a Weboldalot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Weboldalra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

11. Szolgáltatás: az Érintett részéről a Metrodommal történő Szerződéskötés, valamint a szerződéskötést megelőző adatbekérő kitöltését követő kapcsolódó szolgáltatások (pl.: hírlevél-szolgáltatás).

12. Szerződéskötés: Az Adatkezelő és az Érintett között, az Adatkezelő által értékesítésre kínált új építésű ingatlanok tárgyában létrejött ingatlan adásvételi vagy bérleti szerződések megkötése.

 

Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít.

13. Jogalaphoz kötöttség elve: Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során részben a Szerződéskötést megelőző adatbekérés során, részben személyesen a Szerződéskötés során veszi fel és kezeli a személyes adatot. Az Érintett az előzetes adatbekérés teljesítésével, illetve a Szerződéskötés során hozzájárulását adja az Adatkezelő részére megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos (valamint korábbi) szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszi a Weboldalon, illetve székhelyén.

14. Célhoz kötöttség elve: Az Adatkezelő a személyes adatot kizárólag a Szabályzatban, valamint a releváns jogszabályokban foglalt (így különösen a Pmt. rendelkezései szerint) feltüntetett célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatot, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet (Info-tv. 4. § (1) bek.). Az Adatkezelő nem kívánja a hozzájárulás szerinti, valamint a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési céloktól eltérő más célra használni az Érintett által megadott Személyes Adatokat, illetve az Adatkezelő kijelenti, hogy – a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakon túl – nem gyűjt más adatkezelők adatbázisából Személyes Adatot.

15. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – minden esetben, a Pmt. 28. § (1) bek. alapján az Érintettel fennálló üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni.
a) Az Adatkezelő vonatkozásában üzleti kapcsolatnak minősül az Adatkezelő és az Érintett között az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás (nevezetesen ingatlan tulajdonjoga átruházásának, bérleti jogának üzletszerű közvetítése, ideértve az ügyleti megbízás előkészítését, az ingatlan forgalmi értékének becslését, valamint az üzletszerű ingatlanberuházást és ingatlanfejlesztést) igénybevételére vonatkozó jogviszony (Pmt. 3. § vd) alpont).
b) Az Adatkezelő a Pmt. 28. § (1) bekezdése nyomán a személyes adatokat az állami adóhatóság, a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni (Pmt. 28/A. § (1) bek.).
A 8 éves adatmegőrzési időtartam hatósági megkeresés alapján történő meghosszabbítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az ott meghatározott adatra, okiratra folyamatban lévő vagy a jövőben megindításra kerülő hatósági eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Ezen hatósági eljárás jogerős lezárását vagy a megindítani tervezett eljárás meghiúsulását követően az Adatkezelő a személyes adatot a nyilvántartásából törölni köteles (Pmt. 28/A. § (2)-(3) bek.).

16. Adatminimalizálás elve: Az Adatkezelő célja, hogy a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési célok tekintetében csak a lehető legszükségesebb személyes adatok kezeléséhez kérje az Érintett hozzájárulását. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szerződéskötést megelőzően tett adatbejelentés kapcsán, az Érintett Szerződéskötéshez fűződő igényének, érdeklődési körének megismerésére, ennélfogva a Szerződéskötéshez, illetve a Szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz valóban szükségesek. Az Adatkezelő a Szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

17. Adatminőség elve: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatások minél magasabb színvonalú biztosítása, valamint a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek legyenek (Pmt. 10. § (2) bek.; Info-tv. 4. § (4) bek.).

18. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a papíralapon megadott adatokat digitalizálás után, a Weboldalon megadott adatokkal együtt digitálisan is tárolja. Az adatvédelmi incidens elhárításához az Adatkezelő, illetve a Rendszergazda:
a) jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
b) biztosítja, hogy az Adatkezelő adatállományában (azaz az egy nyilvántartásban) szereplő adatok egymással ne legyenek összekapcsolhatóak, és az Érintetthez rendelhetőek;
c) biztosítja, hogy az adatok helyreállítását egy esetleges adatvesztés esetén;
papíralapú rögzítés esetén az adatokat olyan ügyfélforgalomtól elzárt területen tárolja, ahol illetéktelen személyek azokhoz nem férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő informatikai rendszerének fenntartásáról és az általa kezelt adatok megfelelő szintű védelméről megbízási szerződés alapján a ProVision Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Országbíró utca 48.; cégjegyzékszám: 01-09-904510; adószám: 14453834-2-41; képviseli: Getti Balázs ügyvezető) gondoskodik. Az informatikai rendszer és a tárolt adatok biztonságát fenyegető veszélyek elhárítása érdekében az Adatkezelő minden elvárható óvintézkedést megtesz. Az Adatkezelő informatikai rendszere és adatmegőrzési tárhelyei az Adatkezelő fentiekben megjelölt címén, és a ProVision Hungary Kft. szerverében, valamint a Google Inc. által nyújtott szolgáltatásokban (gmail, google drive) találhatók.

 

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

19. Ügyfél-átvilágítás: Az adatkezelés célja a Pmt. (7. §) előírásaival összhangban az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése.
a) A Pmt. 7. §-a alapján az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat rögzíti:
i. természetes személy esetén: családi és utónév; születési név; születési hely és idő; anyja neve; lakcím; állampolgárság; azonosító okmány típusa és száma; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási helye.
ii. jogi személy esetén: név; rövidített név; székhely; külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét; cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát; főtevékenységét; képviseletére jogosultak nevét és beosztását; kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait.

20. Ügyfél-adatbázis építése: az Adatkezelő az Érintett által a Szerződéskötés céljából – ideértve az előzetes adatbejelentést – megadott személyes adatokat a saját adatállományában (adatbázisában) rögzíti és dolgozza fel. Az Adatkezelő és az Érintett között létrejött adásvételi, illetőleg bérleti szerződések végrehajtása, illetve ahhoz kapcsolódóan utólagos ügyintézések (pl.: garanciális hibabejelentések) érdekében az Adatkezelő adatbázis-építés céljából a Szerződéskötési szándék jelzése során, illetve a Szerződéskötéshez megadott személyes adatokat kezeli. Az adatbázis-építés tekintetében kezelt személyes adatok köre: név; születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; lakhely; személyazonosító szám; személyi igazolvány száma; adóazonosító jel; bankszámlaszám; értesítési cím; e-mail cím; érdeklődési irány az Adatkezelő által kínált ingatlanok kapcsán (ilyennek minősül különösen a kívánt ingatlan mérete, elhelyezkedése, felszereltsége); a Szerződéskötéssel érintett személyek közötti kapcsolat (ilyennek minősül különösen a törvényes képviseleti jog gyakorlójával fennálló kapcsolat, a Szerződéskötésben aláíró félnek minősülő további rokonokkal fennálló kapcsolat).
Amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között Szerződéskötésre nem kerül sor, ám az Érintett előzetesen Szerződéskötési szándékát jelzi, úgy az Adatkezelő pusztán a következő személyes adatokat kezeli jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban: név; telefonszám; e-mail elérhetőség.
Az Info-tv. 65. § (3) bek alapján e bekezdésben foglalt adatkezelési tevékenység nem kerül nyilvántartásba vételre.

21. Ügyfélkapcsolat: Az Érintett Szerződéskötés iránti igényét személyes adatainak megadásával jelezheti az Adatkezelő irányába a 24. pontban foglaltakkal összhangban. A személyes adatokat az Adatkezelő a Szerződéskötést követően, illetve a 20. pontban foglaltakkal összhangban Szerződéskötés hiányában, a Szerződéskötés iránti szándék jelzése esetén is tárolja, ám legfeljebb az Érintettnek a törlésre irányuló kéréséig.
Az Info-tv. 65. § (3) bek alapján e bekezdésben foglalt adatkezelési tevékenység nem kerül nyilvántartásba vételre.

22. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: A Szerződéskötési igény jelzését követően az Érintettnek a 24. pontban foglaltak szerint lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő reklám célú hírlevél-szolgáltatására, illetve Szerződéskötés esetén jelezni katalógus megrendelése iránti igényét. A hírlevél, illetve a katalógus által történő megkereséssel az Adatkezelő célja, hogy az Érintettet szolgáltatásairól, új beruházásairól tájékoztassa. A feliratkozás, igénybejelentés az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a marketing@metrodom.hu e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel. A hírlevél küldése, mint adatkezelési cél tekintetében megadható személyes adat: név; e-mail cím; postázási cím.
Jelen adatkezelési cél keretében az Adatkezelő jogosult az Érintett hozzájárulása esetén az Érintettet reklám célú hírlevelekkel megkeresni. Ennek keretében az Adatkezelő célja, hogy az Érintett által megjelölt igények szerint, konkretizált és személyre szabott reklámokról tájékoztasson kizárólag a hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozást követően.
Az Érintett a 24. pontban foglaltak szerint a jelen adatkezelési célra külön hozzájáruló nyilatkozatot tesz.
A kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118641/2017.

23. Az Adatkezelő által szervezett nyereményjáték (Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése): az Érintettnek lehetősége van részt venni az Adatkezelő által a szervezett nyereményjátékon. Ha a nyereményjáték szervezése körében közzétett és az Érintett által elfogadott nyereményjáték vonatkozásában jelen Adatkezelési Szabályzat eltérően nem rendelkezik, a nyereményjáték, mint adatkezelési cél során az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokhoz fér hozzá és azokat a nyereményjáték lezárulásáig, illetve a nyeremények kiosztásáig kezeli.
Jelen adatkezelési cél tekintetében az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: név; lakcím; e-mail cím.
A kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-117861/2017.

24. Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséhez jelen bekezdésben foglaltaknak megfelelően járulhat hozzá.

Miután első alkalommal az Érintett telefonon/személyesen megkeresi az Adatkezelőt Szerződéskötési igényével és megadja adatait az adatkezelési tevékenységhez előzetesen szóban járul hozzá. E hozzájárulás, valamint a megadott Személyes Adatok valódiságának és pontosságának megerősítésére, továbbá az Érintett teljes körű tájékoztatása végett az Adatkezelő az Érintettet a megadott e-mail elérhetőségen keresztül keresi meg. Az Adatkezelő az érintett e-mailben teszi elérhetővé hatályos Adatkezelési Szabályzatát megismerésre, egyben kéri az Érintett hozzájárulását a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelési célokból történő adatkezeléshez.

Az Érintettnek lehetősége van külön hozzájárulni, hogy kizárólag az általa megjelölt igényeire szabott hírlevéllel keresse meg az Adatkezelő. Az Érintett a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelési célokhoz válasz e-mailje útján tudja megtenni hozzájárulását, egyúttal ezen e-mailben adott külön hozzájárulása alapján van lehetősége a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozni.

 

Technikai adatok (cookie) rögzítése

25. A Weboldal használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket a Weboldal megtekintésekor és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Weboldal látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Weboldal informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a Weboldalt üzemeltető rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Weboldal használata nem teljes értékű.
Adattovábbítás

26. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett önkéntes és határozott, előzetes hozzájárulása alapján kizárólag a TouchWand Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. fszt. Ü1.; cégjegyzékszám: 01-09-292468) irányába teszi hozzáférhetővé adattovábbítás keretében az alábbi körben.
A TouchWand Kft. az Adatkezelő által értékesített ingatlanok okosotthon-rendszerének kivitelezésével foglalkozik, melyet az Érintett – közvetlen megkeresése nyomán – jelzett igénye alapján és szerint alakít ki. Az adattovábbítás célja a fentieknek megfelelően az, hogy a TouchWand Kft. megkeresést tudjon intézni az ingatlantulajdonos Érintettnek okosotthon-rendszer kivitelezése iránt. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás keretében az Adatkezelő által hozzáférhetővé tett személyes adatok: név; e-mail; telefonszám; postázási cím.

27. Az Adatkezelő az Érintett által a Szerződéskötés során megadott telefonos-, e-mail- és postai elérhetőségeit az Ingatlanra vonatkozó kötelező jótállási időtartam végéig, az Eladó szerződésszerű teljesítése érdekében igénybe vett személyek részére (így különösen, de nem kizárólag: a Kivitelező és alvállalkozói, a Társasház első megbízott közös képviselője) részére hozzáférhetővé teheti.

 

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

28. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen szóban történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: marketing@metrodom.hu; levelezési címe: 1095 Budapest, Mester utca 83/C Cü3.

a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről (így különösen az adatok helyesbítéséről, zárolásáról, törléséről) az Érintettet az intézkedés megtételét követő 8 napon belül e-mailben értesíti. Az értesítés abban az esetben mellőzhető, ha az intézkedés megtétele az Érintett jogos érdekét nyilvánvalóan nem sérti (például az Érintett maga kérte a személyes adatának helyesbítését).

29. Tájékoztatás kérése: Az Érintett a személyes adatainak megadásától kezdve, azok törléséig bármikor kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől a kezelt adatai köréről, tartalmáról, státuszáról, az esetleges adatkezelési incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint általánosságban a Szabályzat vonatkozásában felmerült bármely kérdésről.

a) Az Adatkezelő a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül e-mail útján, ingyenesen megadja az Érintett részére (az Érintett erre irányuló kifejezett kérése esetén pedig írásban, postai úton).

b) Az Adatkezelő a tájékoztatás megadását csak az Info-tv.-ben meghatározott esetben tagadhatja meg, ez esetben az Adatkezelő köteles megjelölni a megtagadás alapjául szolgáló pontos jogszabály-helyet, egyúttal tájékoztatja az Érintettet a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

30. Adatváltozás bejelentése: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

31. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelést törvény teszi kötelezővé az Adatkezelő számára. Tiltakozásnak minősül az Érintett részéről minden olyan nyilatkozat, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

a) Az Érintett különösen azokban az esetekben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy jogos érdekének teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés (az adatok felhasználása vagy továbbítása) közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve törvényben meghatározott egyéb esetben.

b) Az Érintett adatkezelés elleni tiltakozását az Adatkezelő a tiltakozás jelzésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és a döntéséről (a tiltakozás megalapozottságáról) írásban értesíti az Érintettet. Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, akkor az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatainak kezelését megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról (és az annak alapján tett intézkedésekről) értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett tiltakozása az Adatkezelő szerint nem megalapozott, és ezzel az Érintett nem ért egyet, akkor az Érintett az Adatkezelő válaszától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az Adatkezelő a 15 napos válaszadási határidőt elmulasztja, akkor az Érintett a 15. naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

32. Adattörlés kérése: Az Érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését. Adattörlésnek minősül az Érintett személyes adatának felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem lehetséges.

33. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

34. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu Weboldalon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

35. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Vegyes rendelkezések

36. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

37. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

38. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az Info-tv., valamint az egyéb releváns magyar jogszabályok az irányadóak.

39. A Szabályzat 2017. július 24. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a http://metrodom.hu/adatvedelem Weboldalon.

B303

Adatvédelmi elvek

Ahogy a legtöbb ember, mi se szeretjük a spameket, kéretlen hírleveleket, a "tele-sales" néven futó telefonos zaklatást, a postaládánkat eltömítő nyomtatott szemetet.

Éppen ezért adatvédelmi szabályzatunk célja nem az, hogy biztosítsuk magunknak a jogot a fentiek elkövetéséhez, hanem éppen ellenkezőleg, annak deklarálása, hogy mi ezeket soha nem fogjuk megtenni, és semmilyen módon nem élünk vissza az Ön adataival!

Ha az oldalunkon lévő Adatvédelmi tájékoztatóban írtakat elolvasva mégis úgy érezné, hogy az nem korrekt, vagy túl megengedő, kérjük,  hogy jelezze felénk a marketing@metrodom.hu e-mail címen!